بازدید از شرکت جوانه پوش پارسه

بازدید آقای دکتر بنی عامری مجری محترم طرح توسعه گلخانه های کشور و آقای مهندس پاکاری مدیریت محترم باغبانی جهاد کشاورزی استان فارس از شرکت جوانه پوش پارسه در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۴

بازدید از شرکت جوانه پوش پارسه
بازدید از شرکت جوانه پوش پارسه
بازدید از شرکت جوانه پوش پارسه
بازدید از شرکت جوانه پوش پارسه
بازدید از شرکت جوانه پوش پارسه
بازدید از شرکت جوانه پوش پارسه