سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه

سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه

۲۶ لغایت ۲۹ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۱

شیراز، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس

سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه

سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه