شــرکت جوانــه پــوش پارســه بــا داشــتن دســتگاههای منحصــر بــه فــرد در زمینــه تولیــد نایلــون ســه لایــه بــه صــورت ورق تــا عــرض ۱۶۰ ســانتی متــر و ضخامــت ۳۰ تــا ۱۸۰ میکــرون و نایلــون تــک لایــه در عــرض ۳۰ ســانتی متــر تــا ۱۴۵ ســانتی متــر و ضخامــت ۴۰ تــا ۱۵۰ میکــرون فعالیــت دارد.

محصولات بسته بندی به شرح زیر می باشد :

کیسه ها

از دیگــر محصــولات شــرکت جوانــه پــوش پارســه کیســه هــای تــک لایــه و ســه لایــه پلــی اتیلنــی در ســایز هــا و ضخامــت هــای مختلــف مــی باشــد کــه جهــت مصــارف بهداشــتی ،غذایــی ،لبنیــات آبگونــه ، کشــاورزی ،شــیمیایی وتبلیغاتــی کاربــرد دارد.

شرینگ

نایلــون شــیرینگ امــروزه در ســطح وســیعی در سراســر جهــان بــرای بســته بنــدی محصــولات مــورد اســتفاده اســت. نایلــون شــیرینگ باعــث مــی شــود محصــول بســته بنــدی شــده حالــت شــکیل تــری بــه خــود گرفتــه و چینــش محصــول را آســان تــر مــی کنــد و هــم چنیــن از نشســتن گــردو غبــار بــر روی محصــولات جلوگیــری مــی کنــد.

ورق وظروف پلی استایرن

ورق پلــی اســتایرن و پلــی پروپلیــن بــه صــورت دو لایــه باعــرض ۵۳ تــا ۷۶ ســانتی متــر و ضخامــت ۴۰۰ تــا ۸۰۰ میکــرون جهــت تولیــد ظــروف یکبــار مصــرف بــا افزودنــی هــای مجــاز و مهندســی نظیــر آنتــی باکتریــال – رنــگ هــای مجــاز و… تولیــد مــی گــردد شــرکت جوانــه پــوش پارســه در جهــت برطــرف کــردن دغدغــه دوســتداران محیــط زیســت آمادگــی تولیــد ظــروف و نایلــون زیســت تخریــب پذیــر را دارد.