کاربردهای ژئوممبران

 • استفاده درمخازن آب به منظور جلوگیری از هرز رفتن و آلوده شدن مخازن
 • استفاده در مخازن پساب به منظور جلوگیری از آلودگی محیط و آبهای زیر زمینی
 • ایزولاسـیون سـازه هـای بتنـی زیـر زمینـی جهت محافظـت در برابـر رطوبت و مـواد خورنده
 • پوشـش دهـی پـی سـاختمان هـای مرتفـع جهـت جلوگیـری از نفـوذ آب در فوندانسـیون سـاختمان
 • پوشش دهی لاگون های تصفیه فاضاب های شهری و پساب های صنعتی
 • استفاده جهت ایجاد پوشش غیر قابل نفوذ در محل های دفن بهداشتی زباله
 • استفاده به عنوان عایق دراستخر های نگهداری آب
 • استفاده به عنوان عایق در دریاچه های مصنوعی
 • پوشش دهی تالاب ها و دریاچه های مصنوعی
 • پوشش دهی حوضچه های پرورش ماهی و میگو
 • پوشش دهی مخازن ذخیره مواد شیمیایی
 • پوشش دهی تونل های عبور و مرور وسایل نقلیه و مترو
 • پوشش دهی کانال های انتقال آب و فاضلاب
 • استفاده در بستر سازی جاده ها و خطوط ریلی
 • استفاده در محل هایی که نیاز به ایزولاسیون دارد
 • استفاده در فرایند لیچینگ مواد معدنی
 • پوشش دهی کف و دیواره مخازن سوخت
 • پوشش دهی حوضچه های تبخیر

ورق های ژئوممبران

شـرکت جوانـه پـوش پارسـه در راسـتای بـرآورده کـردن نیازهـای بخش کشـاورزی و صنعتـی کشـوربا داشـتن سـابقه طولانـی در زمینه تولیـد محصولات نوین پلیمری در شـهرک صنعتی شـیراز فعالیت دارد. یکی از محصولات تولیدی شـرکت، ورق هـای ژئوممبـران پلـی اتیلنی می باشـد.

ژئوممبـران هـا، یکـی از بزرگتریـن گـروه هـا از خانـواده مـواد ژئوسـنتتیک هسـتند کـه طـی دو دهـه اخیـر بـه موثرتریـن و شـناخته شـده تریـن مـواد جهت عایـق هـای مهندسـی و صنعتـی تبدیـل شـده انـد.

ایـن محصـول در شـرکت جوانـه پـوش پارسـه براسـاس برتریـن ماشـین آلات مـدرن وبسـیار دقیـق بـا تکنولـوژی روز دنیـا تولیـد شـده اسـت. ژئوممبران پلـی اتیلنـی مقاومـت شـیمیائی خوبـی در مقابـل مـواد اسـیدی و قلیایـی دارد، همچنیـن بـا افـزودن مقـاوم کننـده هـا مـی تـوان مقاومـت آن را در مقابـل UV خورشـید و اکسـید کننـده هـای محیـط افزایـش داد. انعطـاف نه چنـدان زیاد اما بـرای عایـق بنـدی در سـطوح وسـیع قابـل قبولـی دارد. مـوارد فـوق باعـث شـده اسـت ژئوممبـران پلـی اتیلنـی شـناخته شـده تریـن نـوع ژئوممبـران بـوده و بـا در نظـر گرفتـن مسـائل فنـی و اقتصـادی در بسـیاری از کاربردهـا نظیـر احـداث حوضچـه هـای نگهداری فاضلاب، لندفیـل ها، و مخازن ثانویه مـواد هیدروکربنی انتخـاب بهینـه محسـوب شـود.

مزایای ژئوممبران نسبت به سایر محصولات

 • عمر طولانی:

آزمایشـات متعـدد نشـان داده اسـت کـه ژئوممبران ها یـا ژئوممبرین های مقاومـت مکانیکی و سـایر خـواص خود از جهت نفوذناپذیری و مشـخصات فنی را پـس از قـرار گرفتـن در معـرض پسـاب هـای موجـود در مخـازن دفن زبالـه برای مـدت ۱۰۰۰۰ سـاعت ودر دمـای ۷۰ درجـه سـانتیگراد همچنان حفـظ نموده اند و بـه همیـن دلیـل عمـر ودوام بسـیار بـالا را بـرای این پوشـش هـای ژئوممبران در مخـازن دفـن زبالـه مـورد تایید قـرار داده و توصیه نموده اسـت.

 • مقاومت بالای محیطی:

ایـن ژئوممبـران هـا مـی تواننـد بـدون تردشـدگی یـا شـکنندگی در دمـای بسـیار پاییـن و یـا کاهـش مقاومـت کششـی و شـل شـدگی در دماهـای بـالا مورد اسـتفاده قـرار گیرند.

 • مقاومت مکانیکی:

مقاومـت کششـی بـالای PE پخـش متـوازن نیـرو وتغییـر شـکل مناسـب را بخصـوص در شـرایط نشسـت نامتقـارن تضمیـن مـی نمایـد و قابلیـت افزایـش طـول بسـیار بـالای ژئوممبـران بـدون پارگـی ، امـکان هماهنگـی و تطابـق لاینـر با ناهمـواری هـای سـطح زیریـن را بـدون کاهش نفـوذ ناپذیـری و یا تـرک خوردگی و انهـدام آن فراهـم مـی آورد.

 • مقاومت در برابر مواد خورنده:

ژئوممبـران بـه دو دلیـل عمـده در برابـر انـواع محلولهـای شـیمیایی مقـاوم مـی باشـد اول بـه ایـن علت کـه پلیمرهای فـرد خانـواده اتیلن، از لحاظ شـیمیایی خنثـی بـوده در واکنـش هـای شـیمیایی شـرکت نمـی کننـد و دیگـر آنکـه به علت غلظـت و فشـردگی زنجیره های تشـکیل دهنده از نفوذناپذیـری بالایی برخوردار بـوده و اجـازه نفـوذ مـواد شـیمیایی به سـاختار خود را نمـی دهد.

 • مقاومت در برابر اشعه UV :

عواملـی از قبیـل اشـعه مـاورا بنفـش نـور خورشـید و یـا گاز ازون و … مـی تواننـد سـبب کاهـش قابـل توجـه مقاومـت هـای مکانیکـی مـواد در معـرض تابـش اشـعه شـوند. بـا افـزودن درصـد مشـخصی کربـن سـیاه بـه مـواد PE می تـوان بـه مقاومتـی عالـی در برابـر مـواد فـوق دسـت پیـدا کرد. عـلاوه بر سـوابق ۳۰ سـاله اسـتفاده از ژئوممبـران در شـرایط مختلـف آب و هوایـی در سراسـر نقـاط جهـان بصـورت روبـاز آزمایشـات انـدازه گرفتـه در شـرایط فشـردگی زمان نیـز دوام بـالای ژئوممبـران را تائیـد مـی کنـد.

 • مقاومت در برابر حمات بیولوژیکی ، رویش گیاهان و حمله جوندگان:

میکروارگانیـزم هـا ، جونـدگان و ریشـه گیاهـان مـی تواننـد سـبب تخریـب پوششـهای آب بند کننده شـوند.لذا عدم حساسـیت در برابر عوامل فوق ، یکی از نـکات مهـم در انتخـاب لاینـر نفـوذ ناپذیـر ژئوممبران خواهنـد بود.

 • بهداشتی بودن و سلامت آب در تماس با ژئوممبران
 • ژئوممبـران بـه دلیـل ترکیبـات پلیمـری هیـچ گونـه اثـر شـیمیایی بـر آب نگذاشـته بـرای مصـارف آب شـرب مناسـب مـی باشـد.