تولیـدات دسـتگاه سـه لایـه عریـض بصـورت نایلـون و ورق پلـی اتیلنـی در عـرض ۳ تـا ۱۲ متـر و ضخامـت ۷۰ میکرون تا ۲ میلی متر می باشـد. این دسـتگاه توانایـی تولیـد نایلون های گلخانه، سـیلوبگ و ورق های ژئوممبران را داراسـت.

نایلون گلخانه

نایلـون هـای پلـی اتیلـن گلخانـه ای شـرکت جوانـه پـوش پارسـه در عـرض ۱۲ متـر و ضخامـت ۲۰۰ میکـرون تولیـد مـی گـردد. مـواد LDPE کـه نوعـی مـواد پلیمـری هسـتند، در مقابـل نـور خورشـید، مخصوصـا اشـعه مـاورای بنفـش آن بسـیار آسـیب پذیرنـد. لـذا بـا توجـه بـه خاصیـت مـواد LDPE که پایه و اسـاس پوشـش هـای گلخانـه ای هسـتند و بـا توجه به تقسـیم بندی طیف نور خورشـید، افزودنـی هـای خـاص و منحصـر بفـردی جهـت ارتقای کیفـی و عملکرد مناسـب به هـر یـک از ایـن لایـه هـا افـزوده مـی شـود. این افزودنی ها عبارتند از:

Anti Fog

افزودن ضد عرق باعث کاهش کشـش سـطحی بخار آب متراکم شـده بر سـطح داخلـی پوشـش گلخانـه مـی شـود. در نتیجـه، بخـار آب متراکـم شـده، بـه جـای ریختـن روی گیاهـان کـم کـم بـه سـمت پاییـن دیـواره نایلونـی گلخانـه سـرازیر مـی شـود. ایـن مسـئله باعـث مـی شـود که:

 • از آسـیب و بیماریهـای ناشـی از چکیـدن مسـتقیم آب بـر وی شـکوفه هـا جلوگیـری شـود.
 • از سوختگی برگها، در نتیجه تمرکز تابش نور خورشید پیشگیری شود.
 • کاهـش ۳۰ درصـدی قابلیـت اسـتفاده از نـور بـه دلیـل وجـود قطـره هـای کوچـک و پراکنـده آب

پخـش کننـده نـور در نایلـون های کشـاورزی جهت شکسـتن تابش خورشـید به یـک دسـته اشـعه ،مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.ایـن مـوارد باعـث مـی شـود که نـور کافـی به قسـمت های سـایه گیاهان نیز برسـد و با شـرایطی کـه پخش کننده نـور ایجـاد میکنـد میزان عملیات فتوسـنتز گیاه در گلخانـه را افزایش می دهد.

UV Stabilizer

در بیـن اشـعه هـای نـور خورشـید اشـعه مـاوراء بنفـش)VIOLET ULTRA(بـا طـول مـوج nm 400-280 اثـر مخربـی بر روی فیلمهـای LDPE دارد. افزودنی UV STABILIZER در حقیقـت تثبیـت کننـده اشـعه مـاوراء بنفـش بـوده و بـا تغییـر طـول مـوج ایـن اشـعه آنـرا بـه طـول موجهـای مفیـد بـرای رشـد گیاهـان تبدیـل مـی کنـد. طبـق تحقیقـات انجـام شـده افزایش درصـد مـواد UV STABILIZER در فیلمهـای LDEP باعـث افزایـش عمـر ایـن فیلـم هـا مـی گـردد.

Red Light

اشـعه مـادون قرمـز نـور خورشـید بـا طـول موج بـالای nm 800 بسـیار مناسـب بـرای تامیـن گرمـای داخلـی گلخانـه مـی باشـد . ایـن افزودنـی باعـث تبدیـل طیـف نـور مـادون قرمـز بـه طیـف نـور قرمـز- نارنجـی شـده تـا در نتیجـه میـزان فتوسـنتزافزایش یابـد کـه ایـن خـود باعـث بهبـود بـاروری گیاهـان بیـن ۲۰تـا %۴۰ مـی باشـد. از دیگـر افزودنیهـای مـورد نیـاز مـی تـوان بـه افزودنـی هـای لیزخـور ،ضـد الکتریسـیته سـاکن ،روان کننده ،ضد گرد و غبار ،ضد فرسـایش اشـاره داشـت.

سیلوبگ

سـیلوبگ یـک تونـل انعطـاف پذیـر سـاخته شـده از مـواد اولیـه بـا کیفیـت بـالا اسـت کـه قابلیـت بسـته بنـدی و جلوگیـری از نفـوذ اکسـیژن را داراسـت و در نتیجـه، مـواد مایـع مغـذی موجـود در علوفـه خـارج نمـی شـوند و همچنیـن امکان ذخیـره علوفـه و دانـه )فـرآوری شـده و سـاده( برای مـدت طولانی با اسـتفاده از ماشـین آلات بسـته بنـدی خـاص را فراهـم مـی کند. سـیلو بگ بـرای کاربردهای بسـیاری ماننـد کمپوسـت، حفاظـت از محصـولات آبـدار و یـا محصـولات خشـک سسـت، کـود و غیره مناسـب اسـت. این نمونـه ارزش غذایی محصـولات خود را حفـظ میکنـد و از فسـاد آنهـا جلوگیـری بـه عمل مـی آورد .فناوری نوین سـیلوبگ روشـی سـریع، ایمـن و اقتصـادی برای ذخیره سـازی غـلات، علوفه، بـذر، خوراک دام و طیـور، کـود و سـموم می باشـد.
شـرکت جوانـه پـوش پارسـه در راسـتای برطـرف کـردن نیـاز کشـاورزان و دامـداران عزیـز میهنمـان عـلاوه بـر تولیـد سـیلوبگ قـادر بـه تولید انـواع نمونه فیلـم هـا بـا رنـگ هـای متفـاوت جهـت نگهـداری خـوراک دام ، ذرت وسـایر محصـولات بـا قابلیـت مطلـوب مـی باشـد.

مالچ

شـرکت جوانـه پـوش پارسـه تولیدکننـده فیلـم های پوشـش دهی مالـچ در دو نـوع مشـکی -سـفید و مشـکی-نقره ای بـرای اکولـوژی هـای متفـاوت بـا مزایـای زیر است.
 • راندمان آبیاری بالا
 • کاهش میزان تبخیر از سطح خاک تا ۷۰ درصد
 • افزایش گسترش ریشه دهی در لایه های سطحی خاک
 • افزایش رشد رویشی و زایشی در طول دوره ی کوتاه
 • کاهش میزان علف هرزتا ۷۰ درصد
 • افزایش نگهداری آب در خاک در مرحله ظرفیت زراعی همیشه و پیوسته
 • کاهش اختاف درجه حرارت در طی شبانه روز در بستر خاک
 • عملکرد بالای محصول به میزان ۳۰ درصد و افزایش کیفیت و بازارپسـندی محصول
 • کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی
 • کاهش هزینه های کارگری

از دیگـر محصـولات کشـاورزی تولیدی شـرکت جوانه پوش پارسـه می توان به نایلون کشـاورزی و نایلون پوشـش دوم اشاره داشت.